globe

Høy Kvalitet - Lav Pris

 

 
 

Hva kreves av en tolk?

En tolk gjengir muntlig, og på et annet språk, alt det som blir ytret under samtalen.

Å tolke er en svært krevende oppgave, og for å kunne utføre tolking på en forsvarlig måte kreves det særdeles gode ferdigheter i to språk.

Tolkens yrkesetiske regler setter rammene for tolkens funksjon. Disse understreker at

 tolken må forholde seg upartisk i samtalen, og ikke la egne holdninger eller meninger påvirke tolkingen.

For å ivareta disse oppgavene skal en tolkekandidat ha gode allmennkunnskaper, god kjennskap til begge kulturer og personlig egenskaper som toleranse og modenhet.

 


Kilde: Udi