globe

Høy Kvalitet - Lav Pris

 

 
 

Kompetansekrav til tolker

 

En profesjonell tolk må ha følgende kunnskap og spesielle ferdigheter for å mestre oppgaven

En tolk må ha særdeles gode ferdigheter i to språk, inklusive inngående kjennskap til samfunnsforholdene i begge språksamfunn. Samfunnskunnskapen er nødvendig for at tolken raskt skal oppfatte det som kommer til uttrykk, og kunne gjengi det på en adekvat måte på det andre språket.
Tolkens funksjon bygger på tillit, og taushetsplikten er derfor grunnleggende for tolkens funksjon. Tolkens taushetsplikt er ekstra streng, fordi tolken ikke selv er en av samtalepartene, men kun er en formidler. Selv om tolken er inneforstått med yrkesetikken, og overholder den, kan det oppstå situasjoner hvor de andre involverte partene setter tolken i en vanskelig situasjon.
For at tolkefunksjonen skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte, skal tolken være upartisk i tolkesituasjonen og ikke la egne holdninger komme til syne eller påvirke tolkingen. Tolken skal derfor alltid forsikre seg om at han eller hun ikke har familiære eller sosiale relasjoner med noen av partene i samtalen. Tolken vil i så tilfelle være inhabil.
Gjennom sitt arbeid vil tolken ofte møte mennesker som er inne i en dyp personlig krise. For å beherske den krevende oppgaven som tolking kan være rent følelsesmessig, er det viktig at tolken selv er psykisk stabil, og mestrer egen livssituasjon. Det er svært uheldig at noen opptrer som tolk før vedkommende selv har hatt tid til og muligheter til å bearbeide egne traumer eller erfaringer i forbindelse med flukt og migrasjon.

Kilde: udi.no