Nyttige linker
Lovuttalelse fra Justisdepartementet
Veilednings- og informasjonsplikt
i kommunikasjon med personer
som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper
thefreedictionary.com
Online Dictionary, Encyclopedia and
Thesaurus. Free access
Liste over de fleste termer som brukes i rettsvesenet ( En øvingsoppgave med over 400 ord
som er relatert til rettsvesenet
Tolketjenester
Tilgang på tolketeneste er nødvendig
for å sikre at fagfolk og representantar....
UD - Statsnavn, hovedsteder og nasjonaldager
Landene er organisert etter deres norske kortnavn.
For hvert land finnes det oversikt
på norsk, engelsk og fransk
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Hovedoppgaver innenfor områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner
Advanced Software Products for Freelance Translators and Translation Agencies
lexicool.com
Translation dictionaries online
Freelancer.com
Hire Freelancers & Find Freelance Jobs Online
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.
1IS-1924
Veileder om kommunikasjon via tolk
for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring NAFO bistår virksomhetsenheter på alle nivåer i å utvikle gode modeller for opplæring
Fastleger og bruk av tolketjenester Bruk av tolk hos fastleger kan være avgjørende for liv og helse
Tolk i primærhelsetjenesten ( Brev om bruk av tolk i primærhelsetjenesten
Skatteetaten - Rettigheter og plikter som ikke-ansatt lønnstaker
Sammenlign helse, utdanning, klima, befolkning, likestilling og arbeidsliv for alle land
Tolkeutdanning
Tolking i offentlig sektor Oslomet
Informasjon om Tospråklig sjekk for potensielle tolker
Flere linker kommer etter hvert. Har du noe forslag om nyttige linker, vennligst gi oss beskjed